News  >  ข่าวสาร  >  โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ท่าเทียบเรือ พี.ซี.เทอร์มินอล
Views 10,654
วันที่: 16 มิถุนายน 2558
 รายละเอียดโครงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

บริษัท พี.ซี.ปิโตรเลียมแอนด์เทอร์มินอล จำกัด (ในส่วนของท่าเทียบเรือ พี.ซี.เทอร์มินอล)

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558  เวลา 10.00 น.  พ.ท.จำนงค์  วิบูลย์ศิลป์  เป็นประธานในโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำรักษาลุ่มน้ำตาปี เพื่อขยายพันธุ์สัตว์น้ำและคืนระบบนิเวศน์ให้กับธรรมชาติ ประจำปี 2558 โดยดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาวจำนวน 15,000 ตัว และกุ้งกุลาดำจำนวน 4,000 ตัว ลงสู่คลองท่าทอง  (แหล่งน้ำธรรมชาติ)  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดำเนินกิจกรรมร่วมกันกับโรงเรียนบ้านสันติสุข และชาวบ้านชุมชนสันติสุข

                                                                       

วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการนี้

1.เพิ่มสัตว์น้ำให้มีปริมาณมากขึ้นในแหล่งน้ำธรรมชาติ

2.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกภาคส่วนร่วมรักษาสมดุลระบบนิเวศโดยการปล่อยพันธุ์ปลาให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ และเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

3.อนุรักษ์ทรัพยากรด้านการประมง  เพื่อให้ดำรงความสมบรูณ์ในแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ  อย่างยั่งยืน

4.เพื่อประสานงานดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 
P.C._Group 91/1 P.C.TOWER (2nd FLOOR) MOO 1, KANJANAVITHEE ROAD, BANGKUNG,MUANG, SURATTHANI 84000 THAILAND
TEL : +(6677) 224202, 224498 FAX : +(6677) 285006 E-mail : pcsiam@pcsiamgroup.com |
Hit Counter