เกี่ยวกับเรา
Date 11 ตุลาคม 2556    Views 26,908

ประวัติความเป็นมา

  • พ.. 2533 บริษัท พี.ซี.สยามปิโตรเลียม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2533 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 500 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ..2521 ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ..2543 โดยสามารถซื้อน้ำมันสำเร็จรูปจากต่างประเทศ หรือโรงกลั่นภายในประเทศนำมาเก็บไว้ในคลังน้ำมันของ PC ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี , สงขลา , ฉะเชิงเทราและนครสวรรค์ เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าต่อไป โดยจำหน่ายในลักษณะการขายส่งทางรถ โดยรถขนส่งของ PC จากคลัง PC ไปยังลูกค้าผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไป บริเวณพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และครอบคลุมจังหวัดใกล้เคียง
  • พ.. 2535 เพื่อ รองรับความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้น PC ได้ขยายตลาดเพิ่มโดยจัดตั้งสถานีบริการขายปลีกภายใต้เครื่องหมาย PC แห่งแรก อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้า ในเวลาต่อมา PC จึงได้ดำเนินการขยายสถานีบริการหลายแห่ง ปัจจุบันสถานีบริการน้ำมันที่ใช้ เครื่องหมายการค้า PC กว่า 30 แห่งได้กระจายอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง โดยดำเนินการดังเจตนารมณ์ของ PC ในการสนับสนุนให้ลูกค้า และผู้ใช้น้ำมันได้รับน้ำมันที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรมสมเหตุผล ทั้งนี้ PC ได้ให้สิทธิในการใช้เครื่องหมาย PC แก่ผู้ประกอบการรายอื่น ที่สนใจ ซึ่งได้รับการพิจารณาจากทางบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด เพื่อให้คนไทยมีส่วนในการดำเนินธุรกิจน้ำมันของตนเอง
 
P.C._Group 91/1 P.C.TOWER (2nd FLOOR) MOO 1, KANJANAVITHEE ROAD, BANGKUNG,MUANG, SURATTHANI 84000 THAILAND
TEL : +(6677) 224202, 224498 FAX : +(6677) 285006 E-mail : pcsiam@pcsiamgroup.com |
Hit Counter