ปิโตรเลี่ยม
Date 10 มีนาคม 2564    Views 35,630

 P.C. Siam Petroleumธุรกิจปิโตรเลียม

  

P.C. Siam Petroleum
"น้ำมันคุณภาพมาตรฐาน บริการเพื่อคนไทย"

 

 
P.C. SIAM PETROLEUM เป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ โดยรับน้ำมันมาจากโรงกลั่น IRPC 
จำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว แก๊สโซฮอล์ออกเทน 91 แก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 

ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน ราคาน้ำมันในตลาดจะขยับสูงขึ้นทุกวัน อย่างไรก็ตาม เจตนารมณ์ของ PC คือการสนับสนุนให้ลูกค้า และผู้ใช้น้ำมันได้รับน้ำมันที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรมสมเหตุผล
 
ทั้งนี้ PC ได้ให้สิทธิในการใช้เครื่องหมาย PC แก่ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ที่สนใจ ซึ่งได้รับการพิจารณาจากทางบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อให้คนไทยมีส่วนในการดำเนินธุรกิจน้ำมันของตนเอง

นับเป็นเวลากว่า 15 ปีของ P.C. Siam Petroleum และบริษัทในเครือ P.C. Siamgroup ในการดำเนินงานเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาบริการสถานีบริการน้ำมัน โดยคนไทย เพื่อคนไทย

พ.ศ. 2533    บริษัท พี.ซี.สยามปิโตรเลียม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2533 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 500 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดยสามารถซื้อน้ำมันสำเร็จรูปจากต่างประเทศ หรือโรงกลั่นภายในประเทศนำมาเก็บไว้ในคลังน้ำมันของ PC ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี , สงขลา , ฉะเชิงเทรา และนครสวรรค์ เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าต่อไป โดยจำหน่ายในลักษณะการขายส่งทางรถ โดยรถขนส่งของ PC จากคลัง PC ไปยังลูกค้าผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไป บริเวณพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และครอบคลุมจังหวัดใกล้เคียง

เขตปลอดอากร คือ เขตพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมหรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ โดยของที่นำเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งคลังน้ำมันปลอดอากรของบริษัทฯ มีดังนี้


PC Siam (Suratthani)
     ตั้งอยู่เลขที่ 121/ หมู่ที่ 3 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดตั้งเขตปลอดอากร และเป็นผู้ประกอบกิจการเขตปลอดอากร  จากกรมศุลกากร   

PC Siam (Bangprakong)
     ตั้งอยู่เลขที่  46/2 หมู่ที่  2 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา บริษัทฯ มีการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ให้แก่ลูกค้าในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง  ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดตั้งเขตปลอดอากร  จากกรมศุลกากร

PC Siam (Songkla) 
     ตั้งอยู่เลขที่  65 หมู่ที่  7 ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ดำเนินการโดยบริษัท อากิแบม ออยล์ จำกัด  ซึ่งเป็นผู้เช่าดำเนินกิจการ  และเป็นเขตปลอดอากร อากิแบม


                            
                                                                                                                                                                                   

 
  
 

คลังน้ำมัน P.C.SIAM PETROLEUM

1. คลังท่าทอง

    ตั้งอยู่เลขที่  121  หมู่ที่ 3  ตำบลบางกุ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี


2. คลังสงขลา  

   ตั้งอยู่เลขที่  65  หมู่ที่ 7  ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา


3. คลังบางปะกง  

   ตั้งอยู่เลขที่  46/2  หมู่ที่ 2  ตำบลท่าข้าม  อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา


4. คลังนครสวรรค์  

   ตั้งอยู่เลขที่  74  หมู่ที่ 8  ตำบลม่วงหัก  อำเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์


 

พ.ศ.2535    เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้น PC ได้ขยายตลาดเพิ่มโดยจัดตั้งสถานีบริการขายปลีกภายใต้เครื่องหมาย PC แห่งแรก ณ . อำเภอท่าฉาง จ. สุราษฎร์ธานี ปรากฎว่าได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้า ในเวลาต่อมา PC จึงได้ดำเนินการขยายสถานีบริการหลายแห่ง

สถานีบริการ ภายใต้เครื่องหมายการค้า พี.ซี.สยาม  

 

บริษัท พี.ซี.สยาม สเตชั่น เทรดดิ้ง จำกัด

162  หมู่ที่ 8  ตำบลคลองไทร  อำเภอท่าฉาง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  


บริษัท พี.ซี.บ้านส้องปิโตรเลียม (1994) จำกัด

254  หมู่ที่1 ตำบลเวียงสระ  อำเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  


บจก. พี.ซี.ตาขุนปิโตรเลียม (1994)

30/1  หมู่ที่ 3 ตำบลเขาวง  อำเภอบ้านตาขุน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  


บริษัท พี.ซี.ปิโตรเลียมแอนด์เทอร์มินอล จำกัด

52/1  หมู่ที่  1  ตำบลขุนทะเล  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  


บริษัท แสตนดาร์ดออยล์(1990) จำกัด

109/1  หมู่ที่ 9  ตำบลพลายวาส  อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  


บจก.พี.ซี.สยาม สเตชั่น เทรดดิ้ง (พัทลุง)

181  หมู่ที่ 6  ตำบลพนมวังก์  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  


 

 

      สถานีบริการน้ำมันในเครือ PC Group           

สนใจเช่าคลังน้ำมันกรุณาติดต่อ พันโทจำนงค์ วิบูลย์ศิลป์ โทร : 077-285007, Fax : 077-203062 
สั่งซื้อน้ำมันติดต่อฝ่ายขาย คุณสุริยาพร ศรีเทพ โทร : 077-281269 มือถือ : 081-7971884 , Fax : 077-284996  
 
P.C._Group 91/1 P.C.TOWER (2nd FLOOR) MOO 1, KANJANAVITHEE ROAD, BANGKUNG,MUANG, SURATTHANI 84000 THAILAND
TEL : +(6677) 224202, 224498 FAX : +(6677) 285006 E-mail : pcsiam@pcsiamgroup.com |
Hit Counter